Prawo budowlane

         

Budowa ogrodzeń nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, w pewnych sytuacjach inwestor jest jednak zobowiązany zgłosić zamiar jego budowy staroście. Dotyczy to inwestycji polegającej na budowie ogrodzenia o wysokości przekraczającej 2,20m, a także ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów kolejowych i innych miejsc publicznych (art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy).
          Przed rozpoczęciem budowy należy uważnie sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego gdyż w niektórych miejscach w odniesieniu do ogrodzeń mogą obowiązywać wynikające z niego zakazy lub nakazy. Ograniczenia takie mogą wynikać np. z przepisów ochrony konserwatorskiej i narzucać rodzaj materiałów, z jakich może (lub nie może) być wykonane ogrodzenie a także kształt czy wysokość ogrodzenia. Ograniczenia dotyczące budowy ogrodzenia mogą narzucać przepisy o ochronie środowiska np. zakaz budowy ogrodzenia z konkretnego materiału.
          Żadne ogrodzenie - niezależnie od tego, czy za nim jest przestrzeń publiczna czy prywatna - nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, dlatego też na wysokości mniejszej niż 1,8 m zabronione jest umieszczanie na nim ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych zabezpieczeń przed intruzami.
          Ogrodzenia miedzy sąsiadami (do wysokości 2,20 m) nie wymagają ani zgłoszenia ani pozwolenia. Prace należy podjąć w ciągu 2lat od terminu określonego w zgłoszeniu.
          Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz posesji ani mieć progów utrudniających wjazd osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. Ponadto muszą mieć szerokość (w świetle)umożliwiającą swobodny wjazd i wejście na działkę: brama- co najmniej 2,4 m, furtka- co najmniej 0,9 m. Na drodze przeciw pożarowej szerokości te regulują przepisy dot. ochrony przeciwpożarowej(dot. budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej).