Gwarancja

  

1. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują od chwili odbioru przez Kupującego bądź dostarczeniu ich na plac budowy. Reklamacje będą rozpatrywane po całkowitej zapłacie za odebrany towar. Towar pozostaje własnością Producenta do chwili zapłaty przez Kupującego.
   2. Gwarancja dotyczy wyłącznie wyrobu w I -szym gatunku.
   3. Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty nabycia.
   4. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe szczególnie podczas prac montażowych ogrodzeń wykonywanych przez nabywcę, a powstałe w wyniku:
       a) niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania ogrodzenia,
       b) wszelkiego rodzaju pęknięcia po dostarczeniu i odbiorze przez Klienta
       c) niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów,
       d) niewłaściwej eksploatacji i utrzymywania
       e) niewłaściwego składowania lub transportu na terenie nabywcy,
       f) klęsk żywiołowych, wojen , niepokojów społecznych i innych wypadków losowych w tym nawałnic i wiatrów ponad 22 m/s,
   5. Zabrania się przenoszenia i przewożenia elementów na płasko oraz składowania w pozycji leżącej
Podczas montażu , gdy element nie wchodzi do prowadnicy należy słupek lub płytę podszlifować.
   6. Nie podlegają reklamacji dopuszczone przez Zakładową Kontrolę Produkcji oraz właściwe normy
       a) odchyłki wymiarowe zgodnie z normą PN-EN 12839
       b) porowatość elementów prefabrykowanych zgodnie z normą PN-EN12839
       c) ubytki wierzchniej warstwy wyrobu będące następstwem eksploatacji.
   7. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie na piśmie:
a)wniosku reklamacyjnego na piśmie
b)oryginału faktury zakupu wyrobów.
   8. Reklamację w ramach niniejszej gwarancji należy składać u producenta.
   9. W przypadku stwierdzenia wady nabywca powstrzymuje się z montażem ogrodzeń i składa reklamację postępując zgodnie z pkt. 7 i 8.
   10. Jeżeli nabywca zmontował wyrób z wadami , producent nie ponosi kosztów rozbiórki ogrodzenia.
   11. Producent w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji dokona oględzin ogrodzenia w miejscu wskazanych przez nabywcę celem zbadania reklamacji.
   12. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy produkt zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach obustronnie uzgodnionych lub nastąpi jego przeklasyfikowanie na drugi gatunek.
   13. Wszelkie wadliwe wyroby po ich wymianie stają się własnością producenta.
   14. W uzasadnionych przypadkach producent ma prawo odmówić reklamacji w szczególności, gdy nabywca wiedział o wadzie wyrobu w chwili jego nabycia, gdy wada nie jest istotna lub gdy nie obniża wartości i użyteczności wyrobu.
   15. Elementy ogrodzeń mogą być produkowane na życzenie klientów w wersji wzmacnianej o podwyższonej wytrzymałości za dodatkową opłatą.